Regulamin Fundacji MEDIAEXPERT „Włącz się”

oraz zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej w sprawach indywidualnych i społecznych

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I RZECZOWEGO

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Fundacja MEDIAEXPERT Włącz się została powołana w celu:

 

1. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

 

2. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej z powodu:

   − Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

   − nagłej i ciężkiej choroby

   − zagrożenia życia i zdrowia

   − zdarzeń losowych

   − inne, zgodne ze Statutem Fundacji

 

3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

 

4. Zakres pomocy, uwarunkowany jest posiadanymi przez Fundację środkami i możliwością dysponowania nimi na zasadach określonych w Statucie Fundacji oraz w niniejszym Regulaminie.

 

5. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe lub rzeczowe, jest występowanie jednej z powyższych okoliczności wraz ze spełnianiem określonego kryterium dochodowego.

 

6. Osoba ubiegająca się o wsparcie finansowe lub rzeczowe, zobowiązana jest:

   a) starannie udokumentować zaistnienie jednej z powyższych okoliczności wypełniając wniosek na platformie TOL lub załączając formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1, w przypadku braku dostępu do TOL

   b) przedłożyć wstępny kosztorys i zakres oczekiwanego wsparcia

   c) zaakceptować zapisy niniejszego Regulaminu

 

7. Beneficjentami pomocy finansowej mogą być pracownicy/pracowniczki TERG S.A. i Spółek Grupy Media Expert, ich współmałżonkowie i dzieci oraz podmioty zewnętrzne, tj. placówki medyczne, Domy Dziecka, piecze zastępcze.

 

8. Wniosek o pomoc finansową lub rzeczową można składać raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż trzykrotnie w całym okresie zatrudnienia.

 

9. Rozliczenie dofinansowania należy dokonać w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rozliczenie następuje na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych (faktury imienne, rachunki), nie starszych niż 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

§ 2 Zakres przedmiotowy wsparcia

 

Zarząd Fundacji przyznaje zapomogi i wsparcie w następującej formie:

 

1. Zapomogi pieniężnej wypłacanej w przypadku:

   a) nagłej i ciężkiej choroby na ściśle określone cele (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, badania laboratoryjne) nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,

   b) leczenia specjalistycznego bezpośrednio związanego z ratowaniem życia, w tym zabiegi i operacje w kraju i za granicą, nie podlegające refundacji na ogólnych zasadach NFZ,

   c) zakupu niezbędnych lekarstw i/lub sprzętu medycznego ratujących życie oraz sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego (inhalator, pompy insulinowe etc.), a także dostosowaniem pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej nie podlegających refundacji na ogólnych zasadach NFZ lub PFRON,

   d) refundacji kosztów turnusów rehabilitacyjnych,

   e) pokrycia kosztów specjalistycznych terapii zajęciowych, ściśle związanych ze schorzeniem,

   f) refundacji kosztów dojazdów do placówek medycznych nie większych niż 500 zł w danym okresie rozliczeniowym,

   g) refundacji kosztów prywatnych zabiegów oraz leczenia klinicznego ściśle związanych z udokumentowanym schorzeniem.

   h) Inne zgodne ze Statutem Fundacji

 

  1.1. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo lub w transzach nie mniejszych niż 1000 zł, po udokumentowaniu wydatków wyszczególnionych w porozumieniu między Stronami.

  1.2. Podstawą do wypłaty zapomogi jest rozliczenie wniosku za pośrednictwem platformy TOL lub w przypadku braku dostępu do platformy - wypełnienie, podpisanie i odesłanie na adres mailowy Fundacji formularza zestawienia kosztów -załącznik nr 2 wraz z fakturami imiennymi potwierdzającymi poniesie kosztów.

 

2. Pomocy rzeczowej w przypadku podmiotów zewnętrznych (placówek medycznych, pieczy zastępczych, Domów Dziecka). 3. Organizacji aukcji charytatywnych i zbiórek publicznych lub online na rzecz podopiecznych Fundacji. 4. Inicjowanie wolontariatu pracowniczego w celu organizacji i prowadzenia akcji charytatywnych wspierających działalność Statutową Fundacji.

 

§ 3 Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc Fundacji

 

1. Osoby, starające się o pomoc finansową lub rzeczową, zobowiązane są do złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację życiową i materialną swojej i/lub rodziny.

2. Sytuację osobistą, rodzinną i majątkową Beneficjenta/ki Zarząd Fundacji ustala na podstawie następujących dokumentów:

   a) pisemnej prośby o udzielenie pomocy z opisem zaistniałej sytuacji – wniosek złożony za pośrednictwem portalu TOL lub w przypadku braku dostępu do portalu, poprzez druk formularza zgłoszeniowego Fundacji, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, 

   b) aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego występowanie choroby lub niepełnosprawności z uwzględnieniem wskazań lekarskich odnośnie zakresu usług medycznych, które mogą przyczynić się do poprawy/złagodzenia stanu zdrowia. W przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

   c) dokumentów potwierdzających sytuację/zdarzenie losowe, społeczne, inne. d) kosztorysu leczenia/zdarzenia wraz z określeniem prośby i oczekiwań wobec zakresu wsparcia świadczonego przez Fundację,

 

3. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji, może skutkować wstrzymaniem, zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.

 

§ 4 Procedura udzielania pomocy materialnej i rzeczowej

 

Procedura przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

 

1. Wypełnienie wniosku o udzielenie pomocy z załączoną niezbędną dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu poprzez portal TOL lub w przypadku braku dostępu do aplikacji, wypełnienie formularza w wersji edytowalnej i przesłanie go wraz z dokumentacją na adres mailowy: fundacja@fundacjawlaczsie.pl

2. Rozpatrzenie wniosku przez Zarząd Fundacji i Komisję Rewizyjną.

3. Załączenie podpisanego porozumienia w systemie TOL.

4. Rozliczenie wniosku przez Wnioskodawcę poprzez aplikację TOL.

5. Wypłata przyznanej zapomogi na konto bankowe wskazane przez Wnioskodawcę.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze złożoną prośbą i podpisanym porozumieniem.

 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do rozliczenia (załączając skany/kserokopie faktur imiennych) z przyznanej pomocy finansowej za pośrednictwem platformy TOL lub w formie pisemnej, w terminie 1 roku od daty podpisania porozumienia.

 

3. Wnioskodawca, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza w formie pisemnej, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki z niego wynikające.

 

4. Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna.

 

5. W szczególnych przypadkach nieopisanych w Regulaminie, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

 

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy Wnioskodawcy, nawet jeśli z wniosku i dokumentacji wynika, że spełniają one wszystkie warunki formalne i merytoryczne określone w Regulaminie i Statucie Fundacji.

 

7. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji, po zaopiniowaniu ich przez Komisję Rewizyjną Fundacji.

Partner główny Fundacji